Gorkiego 31U,
70-390, Szczecin, Poland

+48 508 692 713
biuro@funeral.com.pl

Sprowadzenie zwłok ze Szwecji / Transport zwłok ze Szwecji

 Firma pogrzebowa Charon specjalizująca się w transporcie zwłok ze Szwecjii do Polski dołożymy wszelkich starań, aby profesjonalnie i w szybkim czasie przetransportować zmarłego do Polski. Poniżej znajdują się informacje, które mogą okazać się przydatne w przypadku sprowadzenia zwłok ze Szwecjii do Polski.

 Transport zwłok ze Szwecjii do Polski powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby otrzymać pozwolenie na sprowadzenie ciała, w Konsulacie RP należy przedłożyć  następujące dokumenty:

Dokumenty niezbędne przy tranzycie zwłok lub szczątków ludzkich przez Polskę:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewóz zwłok lub szczątków
 2. Akt zgonu (Underrätellse om dödsfall - dokument wydawany przez Skatteverket, Wydział Ewidencji Ludności)
 3. Zaświadczenie o przyczynach zgonu (Dödsorsakintyg - dokument wydawany przez szpital lub instytut medycyny sądowej)
 4. Dokument wydany przez właściwą władzę państwa, na którego terytorium zwłoki lub szczątki mają być pochowane
 5. Zaświadczenie konsula na sprowadzenie zwłok

 

Jeśli brak jest dokumentu określającego przyczynę zgonu, należy dołączyć dokument urzędowy wykluczający chorobę zakaźną jako przyczynę śmierci.

Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok (szczątków) składa osoba uprawniona, czyli członek rodziny osoby zmarłej (małżonka lub małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia) lub osoba, która zobowiązała się do pochowania zmarłego.

 

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 

 1. nazwisko, imię lub imiona , nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej
 2. datę i miejsce zgonu
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione
 4. miejsce pochówku
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości

Zazwyczaj czas jaki jest potrzebny na sprowadzenie ciała ze Szwecji wynosi 3-4 dni robocze.

Transport zwłok ze Szwecjii - CHARON - Sprowadzenie zwłok ze Szwecjii