Blog

pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

"Procedura repatriacji ciał i szczątków ludzkich do Polski [Kroki, pozwolenia, regulacje sanitarne]
Zgodnie z ustawą dotyczącą cmentarzy i pochówków, dostarczenie ciał i szczątków ludzkich z zagranicy do Polski w celu ich pogrzebania wymaga zgody starosty, który jest odpowiedzialny za miejsce, gdzie mają być pogrzebane ciało i szczątki. Takie pozwolenie jest wydawane po konsultacji z odpowiednim Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Dodatkowo, do przewozu ciała potrzebne jest zaświadczenie wydane przez polskiego konsula po przedstawieniu pozwolenia starosty, potwierdzające, że ciała i szczątki mogą być przewiezione na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, na wniosek starosty, wydaje opinię. Wskazuje w niej na konieczność spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącym wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz ciał i szczątków ludzkich, oraz w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. dotyczącym postępowania z ciałami i szczątkami ludzkimi w zakresie higieny i sanitarności.
Dokumenty, formalności

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy - dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz ciał i szczątków z zagranicy, w celu pogrzebu, jest określona w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. Wymagane są m.in. akt zgonu lub inny urzędowy dokument potwierdzający zgon, oraz dokumenty wydane przez właściwe władze kraju, na którego terytorium ciała lub szczątki mają być pogrzebane.
Głównym organem odpowiedzialnym za wydanie pozwolenia na przewóz spopielonych szczątków jest starosta, który sprawdza dołączone dokumenty, a następnie wnosi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię.

Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób uprawnionych, takich jak:

- pozostały małżonek zmarłej osoby,
- krewny w linii prostej (potomstwo: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
- krewny w linii prostej (przodkowie: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
- krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
- powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
- osoba dobrowolnie zobowiązująca się do tego
W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną, taką jak:

cholera,
dur wysypkowy i inne riketsjozy,
dżuma,
gorączka powrotna,
nagminne porażenie dziecięce,
nosacizna,
trąd,
wąglik,
wścieklizna,
żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne,

– zezwolenia nie są wydawane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Jeżeli przyczyna zgonu nie jest określona w akcie zgonu lub innym urzędowym dokumencie potwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się urzędowy dokument potwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w wykazie Ministra Zdrowia.
Wymagania sanitarne podczas transportu

Pojazd przeznaczony do przewozu ciał i szczątków ludzkich powinien spełniać określone wymagania techniczne i sanitarne.

- być stałe oznaczony w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
- posiadać kabinę kierowcy odseparowaną od części przeznaczonej na przewóz ciał lub szczątków ludzkich,
- posiadać system zabezpieczający przed przemieszczaniem się trumny lub pojemnika na ciała lub szczątki ludzkie podczas transportu,
- posiadać podłogę w części przeznaczonej na przewóz trumny lub pojemnika na ciała lub szczątki ludzkie wykonaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
- posiadać wyznaczone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu do czyszczenia oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Nie jest dozwolone montowanie siedzeń w części przeznaczonej na przewóz ciał lub szczątków ludzkich. Po każdorazowym przewiezie ciała lub szczątków ludzkich, przeprowadza się dezynfekcję pojazdu w części przeznaczonej na ich przewóz.

Do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Nie jest dozwolone mycie pojazdu na zewnątrz w losowych miejscach i tymczasowo zorganizowanych myjniach.

Pojazd powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny - zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Potrzebujesz specjalistów w międzynarodwym transporcie zwłok zadzwoń +48509332858 lub wejdź na stronę www.funeral.com.pl

Potrzebujesz Pomocy? Zadzwoń do nas lub zobacz nasze forum